Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> Dịch bảng cân đối kế toán đơn giản sang tiếng anh!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 daocham
 member

 ID 83863
 9/11/2017Dịch bảng cân đối kế toán đơn giản sang tiếng anh!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Dịch bảng cân đối kế toán đơn giản sang tiếng anh!

Nếu đang làm việc tại công ty nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài với vị trí kế toán, hẳn bạn đă làm quen dần với các chỉ số tài chính, các bản thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính... sử dụng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Bởi các nhà đầu tư và giám đốc người nước ngoài cần theo dơi chi tiết t́nh h́nh hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra hướng khắc phục nhanh chóng.

Bảng cân đối kế toán là nơi thể hiện rơ nhất t́nh h́nh biến động của tài sản và nguồn vốn. Thông qua cá khoản mục, nhà kinh doanh có thể đưa ra các dự báo và biện pháp khắc phục các vấn đề đang gặp phải và trong tương lai.
Một bảng cân đối tài chính đơn giản như sau:
1. Các khoản mục của tài sản:
a. Tài sản ngắn hạn:
- Tiền và tương đương tiền
- Đầu tư ngắn hạn
- Hàng tồn kho
- Phải thu ngắn hạn
b. Tài sản dài hạn:
- Tài sản cố định (hữu h́nh, vô h́nh)
- Xây dựng cơ bản, đầu tư dài hạn
- Phải thu dài hạn
2. Nguồn vốn:
a. Vốn chủ sở hữu:
- Vốn góp của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn kinh doanh khác
- Lợi nhuận chưa phân phối
- Các quỹ
b. Nợ phải trả
- Vay và nợ phải trả
- Các khoản thuế
- Phải trả người lao động
- Phải trả nhà cung cấp
- Phải trả khác

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
Các khoản mục trong một bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh sẽ rất đều có quy định riêng về cách hạch toán cũng như sử dụng. Nếu bạn là một nhân viên kế toán giỏi, để hiểu được ư nghĩa từng khoản mục thật đơn giản. C̣n nếu bạn mới vào nghề, bạn hăy vận dụng các kiến thức đă học kết hợp với các kinh nghiệm thực tế trong công việc khi thực tập cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp để có cái nh́n tốt nhất đối với bảng cân đối kế toán.
Để có bảng cân đối kế toán trong tiếng anh, bạn chỉ cần sử dụng từ vựng cần thiết trong dịch tiếng anh chuyên ngành kế toán.
Tổng tài sản bằn đúng tổng nguồn vốn của doanh nghiệp và các nguyên lư cơ bản trong hạch toán kế toán cần được tuân thủ kỹ càng. Một bảng cân đối kinh doanh hoàn chỉnh sẽ giúp bạn hiểu rơ hơn về xu hướng kinh doanh của một doanh nghiệp và có hướng đầu tư đúng đắn.
Nếu có nhu cầu với thực hiện các giao dịch ngoại thương cho doanh nghiệp, tiếng anh xuất nhập khẩu sẽ rất cần thiết. Giao dịch quốc tế cũng có những nguyên tắc chung cần tuân thủ.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network