Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tán dóc, bốc phét >> Cục ǵ lạ hoắc

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 hatlinh
 member

 ID 85275
 02/18/2018Cục ǵ lạ hoắc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cục ǵ lạ hoắc

Rất nhiều người đi qua trung tâm Hà Nội ngỡ ngàng với cái cục rất là lạ, mới nh́n tưởng cục cu*t.Theo t́m hiểu, đây là một cục mới, thuộc bộ lao động có từ giữa năm 2017.

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ngày 13 tháng 06 năm 2017 thành lập CNCC.

Điều 1. Cục Người có công là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lư nhà nước về lĩnh vực người có công trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Người có công có tên giao dịch quốc tế là Department of National Devotees, viết tắt là DOND.

Điều 2. Cục Người có công có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng tŕnh Bộ:

a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người có công;

b) Chiến lược, chương tŕnh, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người có công;

c) Quản lư nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực người có công;

d) Hướng dẫn thực hiện quy hoạch, thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở xă hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công;

đ) Hướng dẫn thực hiện quy hoạch các công tŕnh ghi công liệt sĩ. Quy định việc quản lư các công tŕnh ghi công liệt sĩ;

e) Cơ chế, chính sách về công tác chăm sóc người có công;

g) Hướng dẫn công tác tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ c̣n thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ;

h) Quy định chế độ, định mức, phương thức trang cấp dụng cụ chỉnh h́nh và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đăi đối với người có công với cách mạng.

3. Tổ chức cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công; hướng dẫn công tác lưu trữ, quản lư hồ sơ người có công ở các địa phương, cơ sở.

4. Phối hợp quản lư, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xă hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương.

6. Tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các điển h́nh tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực người có công.

7. Quản lư các cơ sở xă hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo phân công của Bộ.

8. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực được phân công.

9. Chủ tŕ, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực người có công theo phân công của Bộ.

10. Hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực được giao.

11. Tổng kết đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực người có công.

12. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

13. Quản lư công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Bộ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Người có công:

1. Cục Người có công có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Các pḥng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Pḥng Chính sách 1;

- Pḥng Chính sách 2;

- Pḥng Tuyên truyền - Thi đua;

- Pḥng Hồ sơ - Thông tin liệt sĩ;

- Pḥng Kế hoạch - Tài chính;

- Pḥng Tổ chức cán bộ;

- Văn pḥng;

3. Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung.

Điều 4. Cục trưởng Cục Người có công có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các pḥng và văn pḥng thuộc Cục; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức trong Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, tŕnh Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Điều 5. Cục Người có công có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư và thay thế Quyết định số 442/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công và có hiệu lực kể từ ngày kư.

Điều 7. Chánh Văn pḥng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Người có công và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7 (Đă kư)

- Lưu VT, TCCB

Đào Ngọc DungAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 hatlinh
 member

 REF: 718844
 02/27/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiChuyện thật cứ như hài, lănh đạo Việt Cộng xếp hàng bốc thăm xuống "địa ngục"
Lo sợ người khác xí mất, ngày 25 tháng 2 năm 2018, toàn thể lănh đạo nhà nước CHXHCNVN xếp hàng để bốc thăm lấy chỗ chôn cho bản thân. Đúng là tấc đất là tấc vàng, không biết sau khi bốc thăm, hai đồng chí vừa mới chết là Phan Văn Khải và Lê Đức Anh có biết sống dậy, nhanh chân bốc thăm lấy một chỗ chôn không nữa.
Với số tiền 1400 tỷ ! Đảng CSVN đang t́m đường xuống”địa ngục”! Quư vị nghĩ sao về h́nh ảnh nầy. Trong khi trẻ em và dân oan mất đất nhà tan họ hiện giờ là ai ...,?

Luong Thuy chia sẻ: Chẳng lẽ đây là điềm lành của Dân Việt Nam , Các Ông Bà đảng viên tại chức và về hưu cùng thề trước lăng Bác Hồ Ly Tinh là sẽ tự tử tập thể để theo Bác , vì thà chết theo Bác hơn là Sống mà Dân cả Nước , Tụi Nó cứ chửi và khinh bỉ ra mặt thì sống nhục nhã quá . thà Chết như Bác tụi nó có chửi cha mắng mẹ thì cũng đéo nghe gì . Bác ma mãnh thật .

Bảo Giang Tin vui: Đă đến lúc chúng xuống lỗ cả nút, chúng ta chỉ mất một lần tống táng cho tiện.


VBF

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network